Pārlekt uz galveno saturu

Paints uz mūžu privātuma politika

Rīga, 01.februāris 2022.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Saskaņā ar GDPR 24. pantu

 1. Privātuma politikā izmantotie noteikumi
  1. ALĪNA – SIA “ALINA”.
  2. GDPR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
  3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši ar atsauci uz identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākām šīs personas fiziskajām pazīmēm, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori.
  4. Personas datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar Personas datiem vai Personas datu kopām ar automatizētiem līdzekļiem vai bez tiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atkārtota uztveršana, apskate, izmantošana. , izpaužot, pārsūtot, izplatot vai citādi padarot pieejamus, salīdzinot vai ierobežojot Personas datus vai Personas datu kopas, Personas datu dzēšanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.
  5. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka Personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
  6. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas Pārziņa uzdevumā apstrādā Personas datus.
  7. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto un pasūta ALINA piedāvātos pakalpojumus.
  8. Sadarbības partneris – fiziska vai juridiska persona, kas sniedz ALINA pakalpojumus, kas ALINA vārdā neapstrādā ALINA rīcībā esošos Personas datus.
  9. Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona, tai skaitā visi ALINA Klienti, Sadarbības partneri un to norādītie kontakti vai pilnvarnieki.
  10. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, informēta un nepārprotama atsauce uz Datu subjekta vēlmēm, ar kuru Datu subjekts paziņojuma vai nepārprotami apstiprinošas darbības veidā dod piekrišanu savu Personas datu apstrādei. konkrētam mērķim.
 2. Vispārīgi noteikumi
  1. Šī privātuma politika (“Privātuma politika”) ir ALINA noteikumi, kas izstrādāti, lai sniegtu informāciju saviem Klientiem un Sadarbības partneriem par ALINA veikto Personas datu apstrādi, tās juridisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādi un uzglabāšanu, avotiem. Personas datu, Personas datu saņēmējus un Datu subjekta tiesības Personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.
  2. Privātuma politika attiecas uz privātuma un personas datu aizsardzību saistībā ar:
   1. fiziskas personas – Datu subjekti, proti, ALINA Klienti, Sadarbības partneri, kā arī trešās personas, kas identificētas kā kontaktpersonas vai pilnvarotās personas ALINA piedāvāto pakalpojumu sniegšanas vai sadarbības laikā;
   2. juridiskām personām, kuru nosaukumā ir ietverti Personas dati vai ir iespējams tieši vai netieši identificēt fizisku personu, pamatojoties uz to sniegto informāciju.
 3. Privātuma politika attiecas uz Personas datu apstrādi, ņemot vērāmazāk par to, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz Personas datus (rakstiski, mutiski, pa telefonu, papīra vai elektroniskā pasta u.c.) un kādās ALINA sistēmās vai formās tie tiek apstrādāti.
 4. Personas datu apstrādei ALINA piemērojamie tiesību akti:
  1. GDPR;
  2. Latvijas Republikas Civillikums;
  3. Latvijas Republikas Komerclikums;
  4. Latvijas Republikas grāmatvedības likums;
  5. LR likums par nodokļiem un nodevām;
  6. 21.10.2003. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības vešanu un organizāciju”.
 5. Informācija par kontrolieri
  1. Pārzinis ir ALINA: SIA “ALINA”, reģistrācijas numurs: 40103957665, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 8 - 1, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 26742227, e-pasta adrese: [email protected].
  2. Jautājumos, kas saistīti ar ALINA veikto Personas datu apstrādi, sazināties ar atbildīgo personu par Personas datu apstrādi: Solvita Kostjukova, e-pasta adrese: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu saskaņā ar šo noteikumu 12.5. Privātuma politikas.
 6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. ALINA apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem VDAR 6. pantā minētajiem juridiskajiem pamatiem:
   1. līguma slēgšana un izpilde , lai ALINA varētu veikt savu komercdarbību un sniegt Klientiem tiem nepieciešamos pakalpojumus, tai skaitā pakalpojuma, autora vai sadarbības līguma noslēgšana tā noslēgšanai ar Datu subjektu, un nodrošināt savu līgumsaistību pareizu izpildi vai to grozīšanu pēc līguma noslēgšanas, kā arī pareizu līgumsaistību izbeigšanu;
   2. ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei , lai ALINA saskaņā ar tai saistošajiem un Latvijas Republikā un ES spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pildītu tai noteiktos juridiskos pienākumus attiecībā uz pati, Datu subjekti, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī trešās personas, piemēram, sastāda un slēdz līgumus un citus dokumentus atbilstoši likumā noteiktajām prasībām, noformē rēķinus atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. sniegtajiem pakalpojumiem, veic likumā noteiktās iemaksas valsts budžetā, nodrošina atbilstošu grāmatvedības un finanšu uzskaiti un vadību;
   3. saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu ALINA var piedāvāt datu subjektiem, proti, dalību citos ALINA pārvaldītos un organizētos projektos, tiklīdz tie ir pieejami. Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un pieprasīt uz piekrišanas pamata sniegto Personas datu apstrādes izbeigšanu saskaņā ar 12.2. Privātuma politikas;
   4. lai izpildītu ALINA leģitīmās intereses , pildītu saistības starp ALINA un Datu subjektu, leģitīmās intereses, kas izriet no noslēgtā līguma vai likuma, tai skaitā:
    1. Datu subjekta, proti, Klienta, pieprasītā pakalpojuma un tā izpildes procesa kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana;
    2. nodrošinot, ka Datu subjekti ir atbilstoši aprīkoti ar nosacījumiem projekta izpildei un filmēšanas process tiek organizēts efektīvi;
    3. nodrošināt atbilstību ar Datu subjektiem izveidotās sadarbības nosacījumiem,proti, Sadarbības partneri un sadarbības uzturēšana;
    4. ALINA sniegto pakalpojumu, finanšu un biznesa pakalpojumu un efektīvu vadības procesu efektīvas uzskaites un analīzes nodrošināšana;
    5. nepamatotu fizisko, IT drošības un autortiesību pārkāpumu risku novēršanu un preventīvo pasākumu veikšanu;
    6. ALINA mantas un arhīvā glabājamā Klienta īpašuma, proti, filmu materiālu, aizsardzības nodrošināšana;
    7. krāpšanas un zādzības novēršana;
    8. izvairoties no nepamatotiem finanšu riskiem;
    9. ALINA darbības un iekšējās vadības kvalitātes kontroles nodrošināšana;
    10. Datu subjekta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas;
    11. noslēgtā līguma saistību izpildes nodrošināšana;
    12. vēršanās valsts pārvaldē, operatīvajās un tiesu iestādēs ALINA likumīgo interešu aizstāvībai.
   5. Īstenojot ALINA leģitīmās intereses, pirms Personas datu apstrādes ALINA intereses tiek izvērtētas saistībā ar Datu subjekta tiesībām tā, lai ALINA komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar Datu subjekta intereses un brīvības. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai tā Personas datu apstrāde, pamatojoties uz likumīgām interesēm, tiktu pārtraukta saskaņā ar 12.1. Privātuma politikas.
 7. ALINA apstrādāto personas datu apstrādes mērķi un personas datu kategorijas
  1. ALINA var glabāt un apstrādāt šādu kategoriju Personas datus un citu Datu subjekta sniegto informāciju, kas var tikt uzskatīta par Personas datiem gadījumos, kad Datu subjektu var tieši vai netieši identificēt un izmantot šādiem mērķiem:
   1. pakalpojumu sniegšanai Klientam , tai skaitā Klienta identificēšanai, pasūtījuma pieņemšanai, pakalpojuma līguma sastādīšanai, noslēgšanai, izpildei vai tā grozīšanai pēc līguma noslēgšanas, saziņai ar Klientu vai tā pilnvaroto pārstāvi attiecīgajā brīdī. par pakalpojuma uzsākšanu un sniegšanu, atbilstošu un Sadarbības partneru nolīgšanu, rēķinu izrakstīšanu par sniegtajiem pakalpojumiem un uzskaites kārtošanu, filmēšanas grafiku sastādīšanu, filmēšanas laukumā atļauto personu uzskaiti un efektīvu filmēšanas procesa organizēšanu. :
    1. Klienta vārds un uzvārds;
    2. Klienta personas kods vai dzimšanas datums, ja Klientam nav personas koda;
    3. Klienta dzīvesvietas deklarētā vai faktiskā adrese;
    4. Klienta tālruņa numurs;
    5. Klienta e-pasta adrese;
    6. Klienta bankas konta numurs;
    7. Klienta rakstveida paraksts uz noslēgtajiem līgumiem un citiem pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem, kas noslēgti ar ALINA vai ALINA Sadarbības partneriem;
    8. Klienta, kas ir juridiska persona, nosaukums;
    9. Klienta, kurš ir juridiska persona, reģistrācijas numurs;
    10. Klienta juridiskā vai korespondences adrese;
    11. Klienta juridiskās personas pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds;
    12. tās personas amats vai pārstāvības pamats, kura pārstāv Klientu, kas ir juridiska persona;
    13. Klienta juridiskās personas pārstāvja vai pilnvarotās personas tālruņa numurs;
    14. Klienta juridiskās personas pārstāvja vai pilnvarotās personas e-pasta adrese;
    15. pārstāvja vai pilnvarotās personas rakstisks parakstsKlientam, kurš ir juridiska persona, par noslēgtajiem līgumiem un citiem pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem ar ALĪNU vai ALINA Sadarbības partneriem;
   2. par atbilstošu sadarbības partneru piesaisti projekta organizēšanai un vadīšanai , tai skaitā sadarbības vai pakalpojumu līguma izstrādei, noslēgšanai, izpildei ar Sadarbības partneri ALINA vai tās Klientu interesēs vai grozīšanai līguma apakšpunktā pēc līguma noslēgšanas, saziņas ar Sadarbības partneri vai tā pilnvaroto pārstāvi pakalpojumu saņemšanas brīdī, saņemto pakalpojumu apmaksas un finanšu uzskaites kārtošanas, informācijas iesniegšanas valstij. Ieņēmumu dienests vai citas valsts pārvaldes iestādes ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, filmēšanas grafika izstrādi, filmēšanas laukumā atļauto personu fiksēšanu un filmēšanas procesa efektīvu organizēšanu:
    1. Sadarbības partnera vārds un uzvārds;
    2. Sadarbības partnera personas kods vai Sadarbības partnera dzimšanas datums, ja Sadarbības partnerim nav personas koda;
    3. Sadarbības partnera deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese;
    4. Sadarbības partnera tālruņa numurs;
    5. Sadarbības partnera e-pasta adrese;
    6. Sadarbības partnera bankas konta numurs;
    7. Sadarbības partnera rakstveida paraksts uz noslēgtajiem līgumiem un citiem pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem, kas noslēgti ar ALINA vai tās Klientiem;
    8. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, nosaukums;
    9. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, reģistrācijas numurs;
    10. Sadarbības partnera juridiskā vai korespondences adrese;
    11. Sadarbības partnera juridiskās personas pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds;
    12. Sadarbības partnera juridiskās personas pārstāvja vai pilnvarotās personas amats vai pārstāvības pamats;
    13. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas tālruņa numurs;
    14. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas e-pasta adrese;
    15. Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas rakstveida paraksts uz noslēgtajiem līgumiem un citiem pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem, kas noslēgti ar ALĪNU vai tās Klientiem;
   3. pēc pakalpojumu sniegšanas vai sadarbības pārtraukšanas ALINA var uzglabāt Talantu personas datus, kas minēti šo noteikumu 5.1.2.8. un 5.1.1.9. Privātuma politikas ALINA arhīvā ar Klientu noslēgto līgumu ietvaros;
   4. pēc pakalpojumu sniegšanas vai sadarbības pārtraukšanas ALINA drīkst uzglabāt vai citādi apstrādāt tikai tādus personas datus, kas nepieciešami normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai, tai skaitā likumā "Par grāmatvedību" noteikto prasību izpildei, kā arī ALINA valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestāžu leģitīmo interešu aizsardzībai.
 8. Personas datu avoti
  1. ALINA rīcībā esošie Datu subjekta Personas dati tiek vākti vai saņemti no šādiem avotiem, pamatojoties uz Privātuma politikas 4. pantā minēto Personas datu apstrādes tiesisko pamatu:
   1. Datu subjekta vai tā pārstāvja tieši iesniegtie personas dativai attālināti, tai skaitā Klienta iesniegtie Personas dati par vai Sadarbības partneriem, kurus Klients ir piesaistījis konkrētam projektam pirms līguma noslēgšanas ar ALINA;
   2. publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamas informācijas sistēmas, piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Eiropas Uzņēmumu reģistra rīcībā esošie dati, LR Ārlietu ministrijas sankciju e-reģistrā pieejamie dati, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas publiskajos reģistros un datubāzēs pieejamie dati;
   3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtie Datu subjekta personas dati tiesu vajadzībām;
   4. ALINA organizēto projektu gala produkta video un audio materiāls;
   5. trešo personu sniegto informāciju, ja šādas informācijas saņemšanu paredz normatīvie akti.
 9. Personas datu apstrāde uzņēmumā ALINA
  1. Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārskatāmi, izmantojot ALINA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus.
  2. Personas datus vāc konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem, un tos turpmāk neapstrādā sākotnēji neizpaustajiem mērķiem vai ar šiem mērķiem nesaderīgā veidā.
  3. Personas dati tiek glabāti tā, lai būtu iespējams identificēt Datu subjektu, ne ilgāk kā laiku, kas nepieciešams personas datu vākšanas vai apstrādes mērķiem. ALINA Personas datu uzglabāšanas periodi ir noteikti Privātuma politikas 11. punktā.
  4. Personas dati tiek vākti saskaņā ar Personas datu apstrādes minimizēšanas principu, kas nozīmē, ka personas dati ir adekvāti, atbilstoši un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos.
  5. ALINA nodrošina Personas datu precizitāti un, ja nepieciešams, Personas dati tiek atjaunināti atbilstoši aktuālajai informācijai vai neatgriezeniski dzēsti.
  6. Personas dati tiek apstrādāti tā, lai nodrošinātu atbilstošu Personas datu drošību, proti, aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu Personas datu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
  7. Lai nodrošinātu līgumsaistību ar Datu subjektu izpildi, ALINA ir tiesīga piesaistīt un pilnvarot citus pakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības ALINA vārdā. Ja, veicot šos uzdevumus, ALINA pilnvarotās personas tās uzdevumā apstrādā ALINA rīcībā esošos Datu subjekta Personas datus, šī uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par ALINA rīcībā esošiem Personas datu apstrādātājiem, un ALINA ir tiesības nodot Apstrādātājiem Personas datus, kas nepieciešami uzticēto darbību veikšanai.
   1. Gadījumos, kad ALINA pilnvaro Apstrādātājus veikt noteiktu uzdevumu, gan ALINA, gan Apstrādātājs nodrošina pienācīgu Personas datu apstrādes aizsardzību saskaņā ar GDPR un neizmantos Personas datus citiem mērķiem, kā vien noteikto saistību izpildei pret Datu subjekts ALINA vārdā.
 10. ALINA procesori
  1. Informāciju par Apstrādātāju un to apakšuzņēmēju rīcībā esošajiem Datu subjekta Personas datiem ALINA sniedz pēc Datu subjekta pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar Noteikumu 12.5. Privātuma politikas.
 11. Personas datu aizsardzība
  1. ALINA aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā esošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos ALINA organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus, t.sk.ievērot šādus drošības pasākumus:
   1. nodrošina aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi ALINA iekšējās IT sistēmās, datu bāzēs un elektroniskajā pastā glabātajiem Personas datiem, izmantojot lokālo serveri un iekšējo tīklu un unikālo lietotājvārdu un paroli, kas piešķirta katrai ALINA nodarbinātajai un pārstāvim;
   2. piešķir katrai ALINA nodarbinātajai personai un pārstāvim individuālas piekļuves tiesības ALINA iekšējām IT sistēmām un datu bāzēm un tajās glabātajai dokumentācijai un Personas datiem tikai tiešo darba pienākumu veikšanai;
   3. izmanto ugunsmūri un pretvīrusu programmas;
   4. regulāri veic atbilstošas drošības pārbaudes, lai novērstu tīšu uzbrukumu ALINA serverim un tīklam, datu bāzēm un elektroniskajam pastam, kā arī jebkādu Personas datu noplūdi;
   5. nodrošina, ka ALINA pārziņā esošās personas, kas strādā ar Personas datiem, ir atbilstoši apmācītas un ir saņēmušas atbilstošus un skaidrus norādījumus par veicamo Personas datu apstrādi, tai skaitā Privātuma politikā ietvertās drošības instrukcijas;
   6. nodrošina, ka jebkāda nejauša vai nelikumīga Personas datu dzēšana, sabojāšana, nozaudēšana, labošana, apstrāde, izpaušana vai noplūde trešajām personām nav atļauta;
   7. nodrošina, ka visi papīra dokumenti un konfidenciālā informācija tiek glabāta ierobežotā vietā, proti, ALINA biroja kabinetos, kas pieejami tikai ALINA nodarbinātām personām un pārstāvjiem savu tiešo darba pienākumu veikšanai;
   8. nodrošina, ka visi papīra formāta dokumenti un konfidenciālā informācija pēc to apstrādes un glabāšanas termiņa beigām tiek iznīcināti, tos sasmalcinot ar atbilstošu aprīkojumu, un likvidēti atsevišķi no citiem biroja un administratīvajiem atkritumiem;
   9. nodrošina ierobežotu piekļuvi ALINA biroja telpām tikai ALINA nodarbinātām personām un pārstāvjiem ar drošības kodu un durvju atslēgu;
   10. nodrošina, ka ALINA organizēto projektu izpildes laikā filmēšanas laukumā drīkst iekļūt tikai projekta dalībnieki un ALINA darbinieki.
 12. Personas datu nodošana trešajām personām
  1. ALINA rīcībā esošie personas dati netiks nodoti trešajām personām, ja vien:
   1. Personas dati ir jānodod attiecīgajai trešajai personai līguma ietvaros, lai veiktu jebkuru līguma izpildei nepieciešamo vai likumā deleģēto funkciju;
   2. Datu subjekts ir devis skaidru, nepārprotamu piekrišanu Personas datu nodošanai;
   3. par Personas datu izpaušanu ALINA ir atbildīga ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
   4. ALINA leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, iesniedzot prasību tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi ALINA leģitīmās intereses.
  2. Nododot Personas datus trešajām personām, ALINA izvērtē trešo personu Personas datu apstrādes aizsardzības līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai pēc iespējas nodrošinātu Datu subjekta informācijas aizsardzību.
 13. Personas datu uzglabāšanas periodi
  1. ALINA apstrādā tās rīcībā esošos Personas datus tik ilgi, kamēr ir izpildīti šādi nosacījumi:
   1. kamēr notiek ALINA sniegtā pakalpojuma sniegšanas process;
   2. kamēr ir spēkā līgumattiecības ar Datu subjektu;
   3. kamēr Personas dati ir nepieciešami mērķim, kuram tie tika saņemti;
   4. tik ilgi, cik tas irnepieciešams, lai nodrošinātu ALINA vai Datu subjekta leģitīmo interešu īstenošanu, piemēram, lai ALINA vai Datu subjekts varētu iebilst vai celt prasību tiesā, kamēr atbildētājs spētu aizstāvēt savas tiesības;
   5. kamēr kādai no pusēm ir juridisks pienākums glabāt Personas datus, piemēram, saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai Likumu par grāmatvedību;
   6. ALINA sagatavotie un filmēšanas procesā iesaistītajiem Datu subjektiem izplatītie filmēšanas grafiki tiek nodrošināti uz visu filmēšanas procesa laiku un filmēšanas procesa beigās neatgriezeniski iznīcināti, tos sasmalcinot;
   7. Personas dati ALINA izveidotajā Talantu datubāzē tiek pārbaudīti un, ja nepieciešams, aktualizēti ik pēc 5 gadiem vai neatgriezeniski dzēsti, ja Personas dati vairs nav aktuāli vai Datu subjekts, proti, Talent, ir atsaucis piekrišanu šādai Personas apstrādei. dati;
   8. Pakalpojumu sniegšanas laikā izstrādātie ALINA arhīvā glabātie video un audio materiāli tiek glabāti līdz brīdim, kad Klients pieprasa šādu materiālu dzēšanu vai iznīcināšanu vai ALINA ir jāizsniedz trešajām personām likumā noteiktajos gadījumos, piemēram, izmeklēšanas vai uzraudzības laikā. procedūras.
  2. Ja neviens no nosacījumiem, kas minēti šo noteikumu 11.1. punkta Privātuma politikas vairs nav piemērojami, Personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti vai citādi neatgriezeniski iznīcināti.
  3. Papīra dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības vietā, proti, skapjos ALĪNA birojā, normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, bet ne ilgāk kā 10 gadus, kā arī atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu likumīgu. ALINA intereses, piemēram, līgumsaistību izpilde, parādu piedziņa, iespējamās tiesvedības gadījumā, likumā noteiktajos noilguma termiņos.
 14. Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem Personas datiem
  1. Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par to, kādi Personas dati ir ALINA rīcībā saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, tos labot, atjaunināt vai dzēst. , ierobežot Personas datu apstrādi, tai skaitā Personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz ALINA leģitīmajām interesēm, kā arī īstenot tiesības uz Personas datu pārnesamību, ciktāl ALINA to var nodrošināt tehniski. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas, ciktāl tas nav pretrunā ar ALINA normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem.
  2. Personas datu apstrādes gadījumā, ja tiesiskais pamats ir tikai un vienīgi Datu subjekta piekrišana, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu, apturot turpmāko veikto Personas datu apstrādi. pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neizraisa apstrādes, kas veikta, pamatojoties uz citiem juridiskiem pamatiem, pārtraukšanu.
  3. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes darbības, kas veiktas laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.
  4. Datu subjekts var atsaukt doto piekrišanu tādā pašā veidā un formā, kādā tā ir dota (rakstiski, elektroniski u.c.) un, ja nepieciešams, sniegt visu informāciju par piekrišanu, tās būtību, no tās izrietošo Personas datu apstrādi. .
  5. Datu subjekts var pieteikt savu tiesību izmantošanu, iesniedzot par personas datu aizsardzību atbildīgajai personai ALĪNĀ aizpildītu veidlapu, kas pieejama ALINA birojā un tīmekļa vietnē www.angels.lv par personas datu aizsardzību. Datu subjekta tiesības vai nosūtot to uz e-pasta adresi: [email protected].
  6. Saņemot Datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumu, ALINA pārbauda Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda līdz šim normatīvajos aktos noteikto.
  7. ALINA atbilde tiek nosūtīta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža, kad ALINA atbildīgā persona par Personas datu apstrādi saņēmusi Datu subjekta pieprasījumu vai izmantojot pasta pakalpojumus pa parakstītu pastu. Ja nepieciešams precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbildes sniegšanai var būt nepieciešams ilgāks termiņš par 30 dienām atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne vairāk kā 60 dienas.
  8. Gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, līgumsaistībām vai lai īstenotu ALINA leģitīmās intereses, lūgums par Personas datu dzēšanu var netikt izpildīts, par ko Datu subjekts tiek informēts 30. dienas no brīža, kad ALINA atbildīgā persona ir saņēmusi pieprasījumu par Personas datu dzēšanu. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu, kāpēc Personas datu dzēšana nevar tikt īstenota. Savukārt pamatota lūguma par Personas datu dzēšanu gadījumā tiek nodrošināta adekvāta Personas datu dzēšana 30 dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas dienas.
  9. Gadījumos, kad ir konstatēts Personas datu apstrādes vai aizsardzības pārkāpums vai ir novērsts iespējamais pārkāpums, ALINA veic pārkāpuma vai iespējamā pārkāpuma ietekmes uz Personas datu apstrādi novērtējumu ALINA un/vai Datu subjekts un tā Personas datu aizsardzība, ja nepieciešams, informē Datu subjektu par šādu pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu un LR Datu valsts inspekciju 72 stundu laikā no pārkāpuma konstatēšanas vai brīža, kad par ALINA kļuva apzinoties iespējamu Personas datu apstrādes pārkāpumu. Datu subjekts var iesniegt ALINA pieprasījumu informācijas sniegšanai par jebkuriem konstatētiem vai iespējamiem Personas datu apstrādes pārkāpumiem, kas saistīti ar Datu subjekta Personas datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar šo noteikumu 12.5. Privātuma politikas.
  10. Strīdi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, ir jāizskata starp Datu subjektu un ALINA. Ja Datu subjekts uzskata, ka ar Personas datu apstrādi tiek pārkāptas Datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai ja Datu subjekta Personas datu apstrādē ir noticis nopietns pārkāpums, par kuru ALINA nav ziņojusi. Datu subjektam vai uzraudzības iestādei, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi atbildīgajai personai ALĪNĀ, iesniedzot aizpildītu sūdzības veidlapu par Personas datu apstrādi, kas pieejama ALINA birojā vai tīmekļa vietnē https: //alina-premium.com, vai vēršoties Latvijas Republikas Datu Nacionālajā inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, e-pasta adrese: [email protected]. lv .
 15. Citi noteikumi
  1. ALINA pastāvīgi attīsta savu darbību un attīsta sniegtos pakalpojumus, kā arī uztur sadarbību ar Sadarbības partneriem, kas nozīmē, ka Privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā.
  2. Privātuma politikas pašreizējā versija vienmēr ir pieejama ALINA tīmekļa vietnē https://alina-premium.com. Vienlaikus aktuālā Privātuma politikas versija un visas iepriekšējās versijas Datu subjektam ir pieejamas, vēršoties pie ALINA par Personas datu apstrādi atbildīgās personas.
  3. Privātuma politika ir sagatavota Latvijas Republikas oficiālajā valodā. Gadījumā, ja Privātuma politikai tiek nodrošināts tulkojums citā valodā, Privātuma politikas atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais būs teksts latviešu valodā.