Pārlekt uz galveno saturu

Vienmēr pārbaudiet etiķeti

Meklējiet bīstamības piktogrammu uz izstrādājuma iepakojuma vai uzmanīgi izlasiet pievienoto izstrādājuma materiālu drošības datu lapu (MSDS) vai tehnisko datu lapu (TDS), lai noskaidrotu, vai krāsas produkts nesatur kaitīgas ķīmiskas vielas.
Tehnisko datu lapa
Ievērojot ES Klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regula) prasības, uz visiem krāsu produktiem jābūt etiķetēm ar brīdinājuma simbolu un īpašiem brīdinājuma paziņojumiem par konkrētām kaitīgām vielām vai maisījumiem, kas atrodas konkrētajā produktā.

Vienmēr pārbaudiet informāciju uz krāsas produkta etiķetes

Piemēram, ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji krāsām un pārklājumiem ierobežo tādu krāsu izstrādājumu izmantošanu, kuriem ir šādas bīstamības marķējuma zīmes.

 • Skull
  Akūta toksicitāte

  GHS06: toksisks

  Akūta toksicitāte (orāli, caur ādu, ieelpojot), 1., 2., 3. kategorijas

 • Important
  Veselības apdraudējums

  GHS07: Kaitīgs

  Kairinājums (Ādas kairinājums, 2., 3. kategorijas Acu kairinājums, 2.A kategorija)

  Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (STOT SE 3)

  Akūta toksicitāte (orāli, caur ādu, ieelpojot), 4. kategorija

  Ādas sensibilizācija (Skin Sens. 1 , 1A vai 1B)

 • Health hazard
  Nopietns veselības apdraudējums

  GHS08: veselības apdraudējums

  Kancerogenitāte (Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2)

  Elpceļu sensibilizācija (Resp. Sens. 1, 1A vai 1B)

  Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (STOT SE 1, 2)

  Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – atkārtota iedarbība (STOT RE 1 vai 2)

  Dzimumšūnu mutagenitāte (Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2)

  Reproduktīvā toksicitāte (Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2)

 • Environment
  Bīstams videi

  GHS09: Vides apdraudējums

  Bīstams ūdens videi (Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 vai 2)

Šāda klasifikācija nozīmē, ka krāsas galaproduktā ir sastāvdaļas ar potenciāli kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi: akūts toksiskums, toksiskums konkrētam mērķorgānam, elpceļu vai ādas sensibilizators vai kancerogēns, mutagēns vai toksisks reproduktīvajai sistēmai, bīstams videi. .