Pārlekt uz galveno saturu

Ņemiet vērā visu produkta dzīves ciklu

Dzīves cikla novērtējuma (LCA) rezultāti var būt noderīgs instruments lēmumu pieņēmējiem, lai izvēlētos ilgtspējīgākas iespējas. Šī metode ļauj novērtēt ietekmi uz vidi, kas saistīta ar visiem produkta dzīves cikla posmiem.

Krāsas produkta dzīves cikla novērtēšanai visbiežāk izmanto pieeju "no šūpuļa līdz vārtiem"(cradle-to-gate). Tajā ņemti vērā visi dzīves cikla posmi, sākot no izejvielu ieguves līdz gala produkta izplatīšanai. Citas alternatīvas metodes, piemēram, "no šūpuļa līdz kapam" (cradle-to-grave) un "no šūpuļa līdz šūpulim" (cradle-to-cradle), ir sarežģītākas.
Ekoloģiskā cilpa

 

 

Izstrādājot jaunus krāsu un pārklājumu sastāvus un produktus tirgum, ir svarīgi apzināties prasības, kas saistītas ar dzīves cikla novērtēšanu. Tas var ietekmēt izejvielu izvēli, partnerības izejvielu iegūšanā, izplatīšanas un pārdošanas stratēģiju, kā arī iepakojumu un citus produkta aspektus.

VTT veikta vispusīga gadījuma izpēte 1

VTT Building Technology pārbaudīja izmantošanai ārā paredzētu pārklājumu sistēmu ietekmi uz vidi. Pētījuma mērķis bija ieskicēt ārējā apšuvuma ar pārklājumu kalpošanas laika sistemātiku attiecībā uz vides novērtējumu. LCA funkcionālā vienība bija viens kvadrātmetrs ārējā apšuvuma ar pārklājumu 100 gadu kalpošanas laikā āra apstākļos Somijā. Pētījumā tika iekļauti tādi aspekti kā pārklājuma izejmateriālu un pārklājumu ražošana, transportēšana, uzklāšana, pārklājuma uzturēšana un atjaunošana 100 gadu laikā, tostarp tā otrreizējā pārstrāde un galīgā likvidēšana.

Pamatojoties uz pārskatu par iepriekš aprakstītajiem LCA identificējošajiem elementiem, var izdarīt tālāk uzskaitītos secinājumus2.

 • Šķīdinātāju bāzes krāsām kopumā ir lielāka ietekme uz vidi nekā ūdens bāzes krāsām.
 • Paildzināts produkta kalpošanas laiks bija galvenais faktors, kas veicināja krāsas labvēlīgo ietekmi uz vidi.
 • Transportēšanas ietekme ir maznozīmīga.
 • No šķīdinātāju bāzes krāsām GOS var izdalīties desmit reizes lielākā apmērā nekā no ūdens bāzes krāsām.
 • Visbūtiskāko ietekmes uz vidi pieaugumu rada TiO2 izmantošana krāsu produktos vairāk nekā 10% apmērā.
 • Ražošanas ietekme visos pārbaudītajos pētījumos bija neskaidra.
 • Tā kā trūka inventarizācijas datu par krāsu pildvielām, pigmentiem un piedevām, šo komponentu ietekmes uz vidi novērtējums lielā mērā bija nepilnīgs.

Kā ar Eiropā izmantoto ekomarķējumu un zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) praksi regulē krāsu un pārklājumu produktu dzīves cikla novērtējumu?

Šī analīze ir veikta, lai sniegtu vienkāršu pārskatu par ekomarķējumu Eiropā un Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasībām attiecībā uz produktu dzīves cikla novērtēšanas kritērijiem. Iesakām izmantot Eiropas ekomarķējuma un GPP prasību atbalstam tādus kritērijus kā izejvielu ieguvi, materiālu ražošanu, produkta ražošanu, produkta lietošanas stadiju un tā dzīves beigas. Lai norādītu atbilstošo dzīves cikla novērtēšanas kritēriju līmeni, tiek izmantotas šādas krāsas:

 
NOK

- nav piemērojams

oranžs

- daļēji piemērojams

OK

- pilnībā piemērojams

 

 

Atjaunināts 2021. gada 9. augustā
  ES Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji (2018) ES ekomarķējums (2018) Ziemeļu gulbis (2021)

Zilais eņģelis (2019)

Izejvielu ieguve

NOK
NOK
NOK
NOK

Izejvielu ražošana

NOK
oranžs
oranžs
oranžs

Krāsu produktu ražošana

OK
OK
OK
OK
Krāsu izmantošanas posms
oranžs
oranžs
oranžs
NOK
Dzīves cikla beigas
oranžs
NOK
oranžs
NOK
Paints For Life neuzņemas nekādu atbildību par apkopotās un tabulā attēlotās informācijas precizitāti. Lai pārliecinātos, ka informācija ir pareiza, lūdzu, apmeklējiet tālāk norādītos datu avotus.

 

Analīzes un tabulā iekļautā novērtējuma pamatā ir tālāk minētie secinājumi.

 • Izejvielu ieguve. Nevienā no izvēlētajiem standartiem nav iekļauta informācija par izejvielu ieguvi.
 • Materiālu ražošana. ES Zaļā publiskā iepirkuma kritērijos nav iekļauta informācija par krāsu materiālu ražošanu. ES EcoLabel, Nordic Swan un Blue Angel pieprasa iesniegt dokumentus saistībā ar TiO2 ražošanu, ja titāna dioksīda daudzums produktā pārsniedz 3,0 % (masas %), ar nosacījumu, ka titāna dioksīda pigmenta ražošanas atkritumu emisija un izplūde nedrīkst pārsniegt noteiktas vienības.
 • Krāsu produktu ražošana. Visos standartos ir noteikti parametri, kas jāievēro produkta izstrādes procesā, piemēram, baltā pigmenta satura robežvērtības krāsās, gaistošo organisko savienojumu robežvērtības galaproduktā, galaprodukta marķēšana, bīstamo vielu robežvērtības produktā esošajām sastāvdaļām. Kas attiecas uz galaprodukta kvalitātes prasībām, visos standartos ir obligāti konkrēti raksturlielumi, kas atkarīgi no produkta veida (lietojams iekštelpās, ārā utt.).
 • Krāsas izmantošanas posms. Saskaņā ar ES Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem ir jāsniedz tehniskā informācija un norādījumi par būvdarbu veikšanu, kas ietver metodes un norādījumus par krāsas sagatavošanu, tostarp aplēses par izlietojamo daudzumu uz m2, optimāliem produkta uzglabāšanas un lietošanas apstākļiiem, riska mazināšanas pasākumiem, lai samazinātu vides piesārņojumu un nodrošināt atbilstošu neizmantotās krāsas likvidēšanu. ES Ecolabel iesaka sniegt informāciju par krāsas patēriņu pirms krāsas iegādes, tādējādi ļaujot aprēķināt nepieciešamo krāsas daudzumu un samazināt krāsas atkritumus, kā arī par atbilstošiem krāsas uzglabāšanas apstākļiem (pirms un pēc atvēršanas). Nordic Swan iesaka norādīt uzklāšanas mērķi, kas ietver ieteikumus, kā sagatavot bāzi, krāsas patēriņu, ieteikumus, kā produktu uzglabāt pēc atvēršanas. Blue Angel informācija par krāsas lietošanas stadijas procedūrām netika atrasta.
 • Dzīves cikla beigas. Saskaņā ar ES Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem atkritumu apsaimniekošanas plāns ir obligāts. Tajā jāiekļauj metodes drošai krāsas noņemšanai, iekārtu tīrīšanai un atkritumiem, kā arī neizmantotās krāsas apstrādei un iznīcināšanai, kā arī pasākumi atkritumu un neizmantotās krāsas daudzuma samazināšanai. Nordic Swan iesaka norādīt, cik daudz produkta ir palicis, kā arī izmest krāsas iepakojuma materiālus. Visos šajos dokumentos ir ieteicams norādīt krāsas patēriņu, kas samazinātu nevajadzīgus produktu pirkumus, tādējādi samazinot atkritumu daudzumu.

Datu avoti: