Pārlekt uz galveno saturu
Publicēts
16.02.2022.

Kas nepieciešams, lai krāsas izstrādājumam piešķirtu ES ekomarķējumu?

Publicēts 16.02.2022

Ievads

Krāsu izstrādājumi ir sarežģīti, un to ietekmi uz veselību un vidi sabiedrība bieži vien pilnībā neizprot. Tāpēc, lai atbildīgiem ražotājiem būtu lielākas iespējas tikt pamanītiem apzinīgu patērētāju vidū, visā pasaulē ir īstenotas daudzas ekomarķējuma programmas. Parasti ekomarķējuma zīmes tiek piešķirtas tikai tiem produktiem, kas atbilst noteiktiem kritērijiem un ir trešās puses novērtēti.

Lai gan visā pasaulē tiek izmantotas dažādas ekomarķējuma programmas, šis emuāra ieraksts attieksies tikai uz Eiropas Savienības ekomarķējumu un īpašajām prasībām, kas ražotājiem jāievēro, lai nodrošinātu patērētājus ar veselīgākām un videi draudzīgākām krāsām. Līdz ar to šī emuāra ieraksta lasītājs var iegūt vispārēju izpratni par ekomarķēto krāsu produktu galvenajām īpašībām.

Kas ir ES ekomarķējums?

ES ekomarķējums ir brīvprātīgs marķējums, kas izveidots 1992. gadā. Uz etiķetes ir iekļauts zaļš zieds ar slīpi zaļu "ϵ" (grieķu epsilon), ko ieskauj 12 zilas zvaigznes. Uz produktiem, kas marķēti ar ES ekomarķējumu, tas vienmēr ir jāizmanto kopā ar licences numuru. ES ekomarķējuma mērķis ir reklamēt preces un pakalpojumus ar samazinātu ietekmi uz vidi visā to dzīves ciklā, proti, no izejvielu iegūšanas līdz produktu atkritumu apsaimniekošanai. ES ekomarķējuma produktu novērtēšanai ir nepieciešams salīdzinājums ar citiem tās pašas produktu grupas produktiem, kas ir Eiropas tirgū, tādējādi veicinot ilgtspējīgāku un konkurētspējīgāku produktu pieejamību un atpazīstamību ES tirgū (a, d).

Attiecībā uz iekštelpu un āra krāsām un lakām ES ekomarķējums apgalvo, ka tas atspoguļo videi draudzīgākos produktus, kuriem ir vislabākie rādītāji tirgū. Šīs prasības tiek izpildītas, garantējot:

 • Minimizēts bīstamo vielu saturs;
 • Samazināts gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs: xg/l ;
 • Laba veiktspēja (gan) iekštelpu (un) vai āra lietošanai;
 • Produkta efektīvas izmantošanas un atkritumu samazināšanas veicināšana;
 • Vides un citu risku (piemēram, troposfēras ozona attīstības) samazināšana, samazinot šķīdinātāju emisijas;
 • Toksisku vai citādi piesārņojošu vielu emisijas samazināšana ūdenī (b; c).

Krāsu un laku izstrādājumi, kas atbilst ES ekomarķējumam:

 • iekštelpu un āra dekoratīvās krāsas un lakas;
 • koksnes traipi un saistīti izstrādājumi, kas paredzēti lietošanai patērētājiem un profesionāliem lietotājiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/42/EK;
 • grīdas pārklājumi un grīdas krāsas;
 • krāsu izstrādājumi, kurus pēc patērētāju (neprofesionālu) vai profesionālu dekoratoru pieprasījuma tonē izplatītāji;
 • tonēšanas sistēmas;
 • dekoratīvās krāsas šķidrā vai pastas formā, ko ražotājs var būt iepriekš kondicionējis, tonējis vai sagatavojis, lai apmierinātu patērētāju vajadzības (c, d).

Prasības ES ekomarķējumam

Krāsas produktam tiek piešķirts ES ekomarķējums, ja tas atbilst noteiktiem kritērijiem attiecībā uz tā ķīmisko sastāvu, veiktspēju un efektivitāti, ķīmisko vielu izdalīšanos vidē un patērētāju informāciju. Katrā no četrām kritēriju grupām ir 6 apakškritēriji ar īpašām prasībām, kā norādīts tālāk.

 1. Baltā pigmenta un mitrā skrubja izturība

Baltie pigmenti ir neorganiski pigmenti, kuru laušanas koeficients ir lielāks par 1,8.

Izturība pret slapju berzi norāda izžuvušas krāsas spēju izturēt nodilumu un noārdīšanos. ES ir noteiktas piecas pretestības klases, lai novērtētu pārklājuma izturību tieši pret mitru slaucīšanu. Pretestības klases numurs 1 un 2 ir ikas norāda uz augstāko nodilumizturību un tīrāmību, savukārt lētākās 4. un 5. klases krāsas nav pietiekami tīrāmas. Tāpēc augstāka mitrās tīrīšanas izturības klase norāda uz krāsas produktu, kas ir ilgāk noturīgs un lēnāk bojājas (e).

ES ekomarķējums tiek piešķirts krāsām, kurām ir:

 • Baltā pigmenta saturs 40 g/m 2 uz m 2 sausas plēves (ar 98% necaurredzamību) 1. klases mitrās tīrīšanas pretestībā un 36 g/m 2 2. klases mitrās tīrīšanas pretestībā. Gan iekštelpu, gan āra krāsu ierobežojums ir ne vairāk kā 40 g/m 2 baltā pigmenta.
 • Visām iekštelpu sienu un griestu krāsām, kas ir tonējoša bāze un ar baltā pigmenta saturu virs 25 g/m 2 sausas plēves (ar 98% necaurredzamību), jāatbilst 1. vai 2. klases mitrās beršanas izturībai.
 1. Titāna dioksīds

Titāna dioksīds (TiO2) ir krāsas sastāvdaļa, kas plaši sastopama baltajā krāsas pigmentā. TiO2 rūpnieciskajā ražošanā tiek izmantoti tā sauktie sulfāta un hlorīda procesi, kas kā ražošanas procesa blakusprodukts rada lielu daudzumu sulfātu atkritumu un skābekli saturošā sēra emisijas gaisā. Tā kā šiem atkritumu veidiem ir zināma negatīva ietekme uz vidi, ES ekomarķējumam ir noteikts maksimāli pieļaujamais atkritumu un emisiju bāzes daudzums atkarībā no TiO2 ieguvei izmantotajām izejvielām un procesiem.

 1. Lietošanas efektivitāte

ES ekomarķējums arī demonstrē krāsu un laku izstrādājumu efektivitāti, informējot patērētāju par ar marķējumu piešķirto krāsu produktu kvalitāti un veiktspēju.

Prasības efektivitātes novērtēšanai ietver:

 • Izkliedēšanas ātrums (tikai baltām un gaišām krāsām, ieskaitot baltās bāzes krāsas, ko izmanto tonēšanas sistēmās),
 • Izturība pret ūdeni,
 • Adhēzija,
 • Nobrāzums,
 • Laikapstākļi,
 • Ūdens tvaiku caurlaidība,
 • Šķidruma ūdens caurlaidība,
 • Izturība pret sēnītēm,
 • Plaisu tilts,
 • izturība pret sārmiem,
 • Izturība pret koroziju.

Plašāku informāciju par ilgtspējību un krāsu produktu veiktspēju lasiet mūsu emuāra ziņojumā: saite

 1. Gaistošie un daļēji gaistošie organiskie savienojumi (GOS, SVOC)

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) ir gāzveida organiskie savienojumi, kuru sākotnējā viršanas temperatūra ir zemāka par vai vienāda ar 250 °C (mēra pie standarta spiediena 101,3). GOS ir toksiskas ķīmiskas vielas, kas viegli iztvaiko gaisā un uzkrājas iekštelpu vidē, ietekmējot pakļautos cilvēkus un dzīvos organismus. GOS var arī izkļūt atmosfērā un veidot smogu.

Vairāk par GOS lasiet mūsu emuāra ierakstā: saite

ES ekomarķējums nosaka, ka krāsu produktiem jāatbilst noteiktajām GOS un SVOC vērtību robežvērtībām, kas atšķiras atkarībā no krāsas veida, kur iekštelpu matētai sienu un griestu krāsai nepieciešams mazākais daudzums 10 g/l, savukārt lielākais nepieciešamais daudzums 80 g/l attiecas uz iekšējās un ārējās apdares un apšuvuma krāsu kokam un metālam, kā arī vienas paketes veiktspējas pārklājumiem.

 1. Bīstamo vielu un maisījumu ierobežošana

Krāsu un laku produkti ir vienas no visplašāk izmantotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām, ko izmanto plaša sabiedrība. Krāsas produkta ķīmiskā profila dēļ tādu savienojumu iedarbība kā gaistošs organiskais savienojumsds (GOS), biocīdiem un smagajiem metāliem var būt gan negatīva ietekme uz cilvēku veselību, gan negatīva ietekme uz vidi.

ES ekomarķējuma mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi, kas saistīta ar parastajiem krāsu produktiem:

 • Atsevišķu krāsā esošo ķīmisko vielu un savienojumu ierobežošana un regulēšana.
 • Ierobežojot produktus, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vai Direktīvu 67/548/EEK ir klasificēti kā akūti toksiski, toksiski īpaši mērķorgāniem, elpceļu vai ādas sensibilizatori vai kancerogēni, mutagēni vai reproduktīvajai sistēmai toksiski, bīstami uz vidi.
 • Ierobežot sastāvdaļas un izejvielas, kas satur vielas, kas atbilst REACH regulas 57. pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī vielas, kas rada ļoti lielas bažas REACH regulas 59. pantā.
 1. Informācija patērētājiem un produkta etiķete

Informācija uz produktu iepakojuma var būt spēcīgs instruments, lai mazinātu uzticības plaisu starp ražotāju un patērētāju un sniegtu informāciju par dažādiem produkta īpašību, izmantošanas, risku un ilgtspējības aspektiem.

Lai izmantotu ES ekomarķējumu, uz krāsas produkta iepakojuma ir jāiekļauj šādi informācijas aspekti:

 • Par krāsas izšķērdēšanas samazināšanu, novērtējot, cik daudz krāsas jums būs nepieciešams;
 • Par neizmantotās krāsas atgūšanu atkārtotai izmantošanai;
 • Par krāsu atkārtotu izmantošanu, kas var efektīvi samazināt produktu dzīves cikla ietekmi uz vidi;
 • Vispārīga informācija un padomi, kā rīkoties un lietot krāsu.

ES ekomarķējums (pēc izvēles) sniedz šādu informāciju, kas uzrakstīta uz ES ekomarķējuma:

 • Minimizēts bīstamo vielu saturs;
 • Samazināts gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs: xg/l;
 • Laba veiktspēja lietošanai iekštelpās (ja ir izpildīti iekštelpu kritēriji); vai
 • Laba veiktspēja izmantošanai ārpus telpām (ja ir izpildīti āra kritēriji); vai
 • Laba veiktspēja gan iekštelpu, gan āra lietošanai (ja ir izpildīti gan iekštelpu, gan āra kritēriji) (c).

Lai uzzinātu vairāk par ES ekomarķējumu attiecībā uz krāsām un lakām, visaptveroša lasāmviela ir pieejama ES ekomarķējuma lietotāja rokasgrāmatā (d).

Atsauces:

Noslēgšana

ES ekomarķējums ir brīvprātīgs trešās puses novērtēts vides marķējums, ko piešķir krāsu un laku produktiem, kas atbilst noteiktiem kvalitātes un ilgtspējības kritērijiem. Ražotājs var saņemt ES ekomarķējumu saviem produktiem pēc tam, kad tiem ir veikts dzīves cikla novērtējums un novērtējums salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas produktiem tirgū.

dy">ES ekomarķējuma mērķis ir līdz minimumam samazināt bīstamo vielu un gaistošu organisko savienojumu saturu produktos, vienlaikus pieprasot labu un konkurētspējīgu produktu kvalitāti un veiktspēju, kā arī emisiju un atkritumu samazināšanu.

Tirgū palielinās krāsu produktu ar ES ekomarķējumu skaits, tādējādi ļaujot patērētājiem veikt drošāku un ilgtspējīgāku produktu izvēli, neapdraudot kvalitāti un veiktspēju. Produktu ar vides marķējumu un konkrētāk ES ekomarķējumu izvēle ir galvenā pieeja, ko patērētāji ES dalībvalstīs var izmantot, lai veicinātu atbildīgāku ražošanu, kā arī palielinātu trešo pušu novērtētu, pārbaudītu un galu galā drošāku produktu pieejamību. veselībai un videi.

Autors: raksta Anse Romančuka, rediģēja Linda Kikuste

Sabiedrības domas

Komentāru vēl nav.